REGULAMIN

Regulamin przyznawania Certyfikatu “BikeSpot – miejsce przyjazne rowerzyście”

§ 1

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie:

 1. Organizator – Stowarzyszenie Zdrowy-Rower;
 2. BikeSpot – miejsca przyjazne rowerzyście lub BikeSpot – akcja wspierająca rozwój kultury rowerowej oraz promocję podmiotów gospodarczych wyróżniających się ilością i jakością oferowanych udogodnień oraz usług skierowanych do rowerzystów, którego cele zostały opisane w § 2 Regulaminu;
 3. Miejsce – teren, na którym Uczestnik Akcji wykonuje działalność gospodarczą;
 4. Uczestnik Akcji lub Uczestnik – podmiot gospodarczy, o którym mowa w § 3 Regulaminu;
 5. Certyfikat BikeSpot – miejsce przyjazne rowerzyście – dokument nadawany Miejscu przez Organizatora, który potwierdza, że dany Uczestnik spełnia wszystkie wymogi określone w § 3 ust. 1 Regulaminu;
 6. Znak – graficzny znak towarowy informujący o udziale w Programie przez danego Uczestnika Akcji;
 7. Regulamin – regulamin Przyznawania Certyfikatu BikeSpot – miejsce przyjazne rowerzyście.

§ 2

Celem akcji BikeSpot- miejsca przyjazne rowerzyście jest:

 1. Wskazywanie i wyróżnianie działalności przedsiębiorstw, instytucji kultury, oświaty, punktów usługowych a także innych podmiotów prywatnych bądź publicznych prowadzących działalność gospodarczą, wspierających promowanie roweru jako środka transportu;
 2. Inicjowanie i wspieranie nowych rozwiązań technicznych, społecznych lub prawnych w celu rozwoju infrastruktury rowerowej oraz rozwoju przedsiębiorczości
  i konkurencyjności między partnerami społecznymi i gospodarczymi;
 3. Stworzenie mapy miejsc przyjaznych rowerzystom przy wykorzystaniu nowych mediów;
 4. Promowanie roweru jako środka transportu;
 5. Promowanie kultury rowerowej.

§ 3

Uczestnikiem Akcji może zostać podmiot gospodarczy, który:

  1. Posiada Miejsce spełniające warunek zawarty w §3 ust.
   1 pkt 1.1. oraz przynajmniej dwa z wymienionych w §3 ust. 1 pkt 1.2.:

1.1.dysponuje miejscem do przypięcia rowerów:
1.1.1. stojak w kształcie odwróconej litery „U” lub inne umożliwiające przypięcie ramy roweru:
1.1.2. przystosowane do przetrzymywania rowerów pomieszczenie;

1.2. warunki dodatkowe spełniane przez Uczestnika Programu:
1.2.1. posiada narzędzia do drobnych napraw rowerowych (np. pompka, łatki),
1.2.2. na terenie miejsca wykonywania działalności znajduje się samoobsługowa stacja naprawcza,
1.2.3. posiada system zabezpieczeń rowerów: monitoring lub ochrona,
1.2.4. posiada rowerową ladę lub specjalne miejsce dla rowerzystów,
1.2.5  prowadzi działania edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa rowerzystów na drogach.
1.2.6. posiada benefity  dla rowerzystów (dodatki płacowe, vouchery, konkursy)
1.2.7. organizuje wydarzenia dla rowerzystów,
1.2.8. wspiera swoich pracowników korzystających z roweru jako środka transportu do pracy poprzez:
1.2.8.1. udostępnienie bezpiecznego miejsca do przetrzymywania roweru w godzinach pracy,
1.2.8.2. udostępnienie pomieszczeń sanitarno-szatniowych,
1.2.8.3. dodatki płacowe,
1.2.8.4. świadczenia pozapłacowe,
1.2.8.5. inne nie wymienione w Regulaminie;
1.1.9 Posiada flotę rowerów firmowych

2. Wyraził zgodę na publikowanie przez Organizatora danych dotyczących jego firmy w ramach Programu:

2.1. pełna i skrócona nazwa firmy,
2.2. logotyp,
2.3. zdjęcie miejsca wykonywania działalności gospodarczej Uczestnika,
2.4. adres siedziby,
2.5. główny przedmiot działalności,
2.6.  adres poczty elektronicznej e-mail,
2.7. numer telefonu.

  1. Zobowiązał się do zamieszczenia Znaku lub Certyfikatu:

3.1. w miejscu wykonywania swojej działalności gospodarczej,
3.2. na swoich stronach internetowych i w serwisach społecznościowych,

 1. Zobowiązał się do aktywnego promowania Akcji w serwisach społecznościowych, radio, telewizji i w innych mediach używanych do prowadzenia przez Użytkownika działań promocyjnych;
 2. Potwierdził chęć uczestnictwa w Akcji poprzez zaakceptowanie postanowień Regulaminu na stronie internetowej www.bikespot.com.pl lub w odpowiedzi na otrzymany drogą elektroniczną formularz. Potwierdzenie chęci uczestnictwa w Akcji w sposób określony powyżej oznacza, że Uczestnik Akcji zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia;
 3. Umieszczenie Znaku lub Certyfikatu na opakowaniach produktów Uczestnika możliwe jest jedynie za wyraźną zgodą Organizatora, na podstawie odrębnej umowy;
 4. Uczestnik Akcji przyjmuje do wiadomości, że Organizator jest administratorem jego danych osobowych w myśl art. 7 pkt. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz. 883) z późniejszymi zmianami.

§ 4

 1. Organizator udziela Uczestnikowi Programu niewyłącznej, ograniczonej czasowo do 12 miesięcy od dnia wręczenia Certyfikatu, nieodpłatnej licencji na korzystanie ze Znaku, bez prawa do udzielania sublicencji.
 2. Licencja, o której mowa powyżej uprawnia Uczestnika Akcji do korzystania ze Znaku jedynie w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, poprzez posługiwanie się Znakiem:

2.1. na swoich stronach internetowych i w serwisach społecznościowych,
2.2. w swoim podpisie dołączanym do treści korespondencji elektronicznej,
2.3. w miejscu wykonywania swojej działalności gospodarczej,
2.4. w miejscu prowadzenia handlu swoimi produktami i usługami.

§ 5

 1. Organizator zastrzega możliwość wykluczenia z Akcji ze skutkiem natychmiastowym lub zawieszenia uczestnictwa w Akcji tych Uczestników Akcji, którzy nie spełniają wymogów określonych w § 3 ust. 1. lub działają w sposób szkodliwy dla Akcji BikeSpot – miejsca przyjazne rowerzyście.
 2. Uczestnik Programu ma możliwość wypowiedzenia uczestnictwa w Akcji z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie należy złożyć w formie pisemnej.
 3. Organizator ma możliwość wypowiedzenia Uczestnikowi uczestnictwa w Akcji z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie należy złożyć w formie pisemnej.
 4. Z chwilą wypowiedzenia uczestnictwa w Akcji przez Uczestnika Akcji lub wypowiedzenia Uczestnikowi Akcji uczestnictwa w programie przez Organizatora, lub wykluczenia Uczestnika Programu z Akcji przez Organizatora, lub zawieszenia uczestnictwa w Akcji danego Uczestnika Akcji przez Organizatora, wygasa licencja określona w § 4 Regulaminu, a Uczestnik Akcji traci prawo do posługiwania się Znakiem, Certyfikatem oraz traci prawo do posługiwania się innymi elementami graficznymi, które mogą kojarzyć się bezpośrednio lub pośrednio z Akcją.

§ 6

 1. Wszelkie reklamacje związane z uczestnictwem w Akcji lub funkcjonowaniem Programu powinny być zgłaszane Organizatorowi przez Uczestników Akcji w formie elektronicznej na adres e-mail: wawa.bikespot@gmail.com
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania reklamacji.
 3. Komentarze oraz wypowiedzi na forum są prywatnymi opiniami użytkowników. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

§ 7

 1. Czas trwania Programu jest nieograniczony.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.bikespot.com.pl
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu Organizator poinformuje Uczestnika Akcji o dokonanej zmianie i umieści ujednolicony tekst Regulaminu na stronie internetowej www.bikespot.com.pl. Uczestnik Akcji uprawniony jest do wypowiedzenia uczestnictwa w Akcji ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14 dni licząc od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu. Brak reakcji ze strony Uczestnika Akcji w ww. terminie oznacza akceptację zmian w Regulaminie.